Flora en fauna krijgen alle ruimte in de uiterwaarden van de IJssel bij Rha door kleiwinning.

Verlaging van de uiterwaard door kleiwinning

Samen met eigenaar van de percelen Arend Jan Breukink is een plan bedacht om in de open uiterwaarden van de IJssel nabij Rha een kleiwinning uit te voeren. Door winning van klei wordt een gebied van ongeveer 4 hectare (650 x 60 meter) in de uiterwaarde verlaagd en versterkt als weidevogelgebied. Er wordt 1 tot 1,5 meter klei gewonnen. De werkzaamheden zijn gestart in april 2019 en het werk is in 2020 afgerond. De gewonnen klei is vervoerd naar steenfabrieken in de regio, waar er bakstenen van zijn gemaakt.

Gunstige omstandigheden voor flora en fauna

Door kleiwinning is de uiterwaard verlaagd, waardoor deze als zogenaamd extensief grasland (natuurlijke begrazing) wordt benut. Door extensivering neemt het aandeel kruiden en bloemen naar verwachting toe. Dit is gunstig voor insecten. Door de verlaging van de uiterwaard blijft het water na regenval en na hoogwater langer staan. Een ideale omstandigheid voor weidevogels, want in vochtige graslanden is de bodemfauna als voedsel beter bereikbaar. Het gehele perceel is ook weidevogelvriendelijk ingericht. Zo zijn er bijvoorbeeld geen afrasteringen geplaatst. Vogels als de grutto, kievit, tureluur en scholekster profiteren van de herinrichting.